ALGEMENE VOORWAARDEN – DRINKS AND THINGS

1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van 
​      toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen DRINKS AND THINGS, gevestigd te 9160 Lokeren, De Gruterestraat 16 en gekend onder K.B.O. – nummer 
      0538.465.311, en de klant.
1.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van deze algemene voorwaarden en die van enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen DRINKS AND THINGS en
​      de klant, primeren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
1.3 Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
1.4 De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van DRINKS AND THINGS vervat in onderhavige algemene voorwaarden louter middelenverbintenissen zijn.

2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen van DRINKS AND THINGS zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van de klant binden DRINKS AND THINGS evenmin.
2.2 Tussen DRINKS AND THINGS en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door DRINKS AND THINGS van het order van de klant of (een
​      begin van) uitvoering van de overeenkomst door DRINKS AND THINGS. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de
​      koper geen recht op schadevergoeding. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk binnen de 5 dagen te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding  
​      door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 50% verschuldigd van de prijs van de bestelling.
2.3 Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van
​      derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.
2.4 Voor elke offerteaanvraag of prijsaanvraag door een opdrachtgever aan DRINKS AND THINGS gedaan, zonder dat hierop een bestelling of opdracht volgt, heeft DRINKS AND
​      THINGS het recht een forfaitair bedrag van €75,00 voor offertekosten aan te rekenen.

3. PRIJS
3.1 Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na
​      de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen,
​      taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.
3.2 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door DRINKS AND THINGS meegedeelde prijslijst.
      Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd. De nieuwe prijslijst zal tenminste 14 dagen voor de inwerkingtreding schriftelijk of per email aan de klant ter kennis
​      worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien
​      DRINKS AND THINGS deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijslijst, wordt de klant geacht in te stemmen met de
      nieuwe prijslijst.

4. BETALING
4.1 De facturen van DRINKS AND THINGS zijn betaalbaar op de plaats waar zij gevestigd is en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag,
​      zijn de facturen van DRINKS AND THINGS betaalbaar uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.
4.2 Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van
​      1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van
​      12% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 65,00 €), onverminderd het recht van DRINKS AND THINGS om een hogere vergoeding te vorderen mits
       bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4.3 Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande
​      ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt DRINKS AND THINGS zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder
​      voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding voor de klant.
4.4 Betalingen die de klant aan DRINKS AND THINGS verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening
​      gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Schuldvergelijking door de klant
​      wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
4.5 Indien er bij DRINKS AND THINGS op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of
​      laattijdige betaling van een factuur en/ of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt DRINKS AND THINGS zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren
​      leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant
​      weigert om op het verzoek van DRINKS AND THINGS in te gaan, behoudt DRINKS AND THINGS zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder
​      enige vergoeding lastens de klant te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 20 % op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.
4.6 De klant verleent DRINKS AND THINGS een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent DRINKS AND THINGS
​      het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het
​      pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het
​      pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van DRINKS AND THINGS voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal
​      de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door aanvaarding van onderhavige overeenkomst machtigt de klant 
      DRINKS AND THINGS de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

5. LEVERING
5.1 De klant is verplicht om de door DRINKS AND THINGS geleverde goederen op het afgesproken tijdstip of vroeger in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat
​      de goederen kunnen worden geleverd. DRINKS AND THINGS levert de goederen of laat deze leveren behoudens andersluidende afspraak tot in het gebouw van de klant in
​      een vrije ruimte op de gelijkvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst.
5.2 De door DRINKS AND THINGS meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (+ 6 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven
​       levertijd) in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat DRINKS AND
​       THINGS nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat DRINKS AND THINGS hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld.
       De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. De klant
​       kan zich in voorkomend geval evenmin op kosten van DRINKS AND THINGS elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de
       overeenkomst tussen DRINKS AND THINGS en de klant.
5.3 De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde
​      goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele gebreken in de levering dienen op het leveringsdocument te worden vermeld of uiterlijk binnen een
​      termijn van 3 werkdagen na de levering schriftelijk aan DRINKS AND THINGS te worden gemeld, waarbij de klant de vastgestelde gebreken op gedetailleerde wijze dient te
​      beschrijven en foto's als bewijsmateriaal bezorgd. Ieder gebruik / verbruik van de geleverde goederen door de klant impliceert sowieso de onherroepelijke aanvaarding van de
      levering daarvan.
5.4 DRINKS AND THINGS behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een
​      bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.
5.5 Paletten, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven in voorkomend geval in elk geval eigendom van DRINKS AND
​      THINGS. De klant is verplicht om deze op het eerste verzoek van DRINKS AND THINGS en op eigen kosten terug te bezorgen. De klant mag deze paletten, containers en
​      andere hulpmiddelen niet aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor zij bestemd zijn. Indien DRINKS AND THINGS de paletten,
​      containers en andere hulpmiddelen beschadigd terugkrijgt, is de klant hiervoor aansprakelijk en dient hij DRINKS AND THINGS hiervoor integraal schadeloos te stellen.
5.6 De klant is verplicht om de bestelde goederen op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door DRINKS AND THINGS aan de klant is meegedeeld) in
​      ontvangst te nemen. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de klant in ontvangst worden genomen, is DRINKS AND THINGS gerechtigd om de goederen
​      voor rekening en risico van de klant op te slaan. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is DRINKS AND THINGS gerechtigd om de desbetreffende
​      goederen door te verkopen. In een dergelijk geval dient de klant DRINKS AND THINGS schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, alsook voor de de extra
​      kosten die DRINKS AND THINGS wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en voor eventuele andere schade die DRINKS AND THINGS heeft geleden.

6. EIGENDOM & RISICO
6.1 De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door
​      DRINKS AND THINGS geleverde of te leveren goederen aan DRINKS AND THINGS verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten,
      interesten en eventuele schadevergoedingen.
6.2 Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan
​      hem werd geleverd. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de
      gebruikelijke risico’s.
6.3 Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als
​       betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn
​       herhaald. De klant verwittigt DRINKS AND THINGS onmiddellijk en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

7. ZICHTBARE EN VERBORGEN GEBREKEN
7.1 Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan DRINKS AND THINGS te worden
​      gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door DRINKS AND THINGS aanvaard. Deze klachten zijn slechts
​      geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen / verwerkt / verbruikt.
7.2 Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 3 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan
​      DRINKS AND THINGS te worden gemeld. De aansprakelijkheid van DRINKS AND THINGS voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is sowieso beperkt
​      tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 2 weken na de levering van de goederen. Gebreken die zich zouden manifesteren na het verstrijken van de
      houdbaarheidsdatum kunnen nooit aanleiding geven tot klachten of tot enigerlei vordering.
​      Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door DRINKS AND THINGS niet aanvaard.
7.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt DRINKS AND THINGS niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de
​      specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan DRINKS AND THINGS hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is
​      aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
7.4 De klant aanvaardt en erkent dat DRINKS AND THINGS de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van DRINKS AND THINGS kan
​      inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
7.5 De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en / of
​      veranderd en /of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van DRINKS AND THINGS.
7.6 In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura
​      (bijvoorbeeld door levering of vervanging daarvan door DRINKS AND THINGS en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname,
​      (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding ook. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
7.7 Alle vrijwaringsvorderingen van de klant tegen DRINKS AND THINGS, uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken, verjaren na 2 maanden te rekenen vanaf de tijdige en
​      gedetailleerde melding daarvan. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

8. EXONERATIE
8.1 DRINKS AND THINGS verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst.
      DRINKS AND THINGS is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het
​      sluiten van een overeenkomst.
8.2 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is DRINKS AND THINGS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of
​      gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging
​      van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door DRINKS AND
      THINGS werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.
8.3 DRINKS AND THINGS is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers
​      in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
8.4 Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens DRINKS AND THINGS vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank
​      binnen een termijn van 2 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet
​      worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.
8.5 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van DRINKS AND THINGS wordt ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt (uitbetaald) wordt door de
​      aansprakelijkheidsverzekering die door DRINKS AND THINGS is afgesloten.

9. ONTBINDING
9.1 DRINKS AND THINGS heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder
​      voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :
       - indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 10 kalenderdagen in acht wordt genomen door DRINKS AND THINGS, in gebreke
​          blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
       - bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
       - bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
       - indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
       - indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
       - indien DRINKS AND THINGS gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens DRINKS AND THINGS wel zal nakomen;
9.2 In geval van ontbinding is de klant aan DRINKS AND THINGS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te
​      factureren prijs, onverminderd het recht van DRINKS AND THINGS om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle
​      vorderingen van DRINKS AND THINGS op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

10. OVERMACHT
10.1 Aangezien de verbintenis van de klant jegens DRINKS AND THINGS in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk
        uitgesloten.
10.2 DRINKS AND THINGS is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de klant ingeval van overmacht. Onder
​         “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door DRINKS AND THINGS geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt
​        door omstandigheden buiten de wil van DRINKS AND THINGS, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.
​        Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht
​        beschouwd : uitputting van de voorraad van DRINKS AND THINGS; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van DRINKS AND THINGS; tenietgaan van
​        goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-,
​        telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” - beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie
​        of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke
        onbereikbaarheid van de klant; … .
10.3 DRINKS AND THINGS is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.
10.4 DRINKS AND THINGS verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken.
​        Indien DRINKS AND THINGS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan DRINKS
​        AND THINGS het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

11. SPLITSBAARHEID
11.1 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en
​        afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet
​        onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige
​        bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

12. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
12.1 Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen DRINKS AND THINGS en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing
​        van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van
​        de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE